Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Harmsma Notarissen

1. Alle opdrachten van cliënten worden geacht uitsluitend aan Harmsma te zijn gegeven en te worden uitgevoerd, ook als het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek (“BW”), dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid bewerkstelligt in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, zijn volledig uitgesloten

2. Indien zich in verband met de uitvoering van de opdracht onverhoopt een omstandigheid – waaronder tevens wordt begrepen een nalaten – voordoet, die leidt tot aansprakelijkheid van Harmsma Notarissen, dan is de gezamenlijke aansprakelijkheid van Harmsma Notarissen en die (rechts-)personen in totaal steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar(s) van Harmsma Notarissen wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden op basis waarvan uitkering wordt gedaan, voor rekening van Harmsma Notarissen komt. Bij opzet en/of grove schuld van de advocaat en/of de (kandidaat-)notaris geldt de aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in dit artikel niet.

3. Door het verstrekken van de opdracht machtigt cliënt Harmsma Notarissen, tenzij anderszins wordt afgesproken, om voorzover Harmsma Notarissen het noodzakelijk acht voor de uitvoering van de opdracht, derden in te schakelen en de hiermee verband houdende kosten te maken en uitgaven te doen. Harmsma Notarissen zal bij het inschakelen van derden ter uitvoering van de opdracht steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Iedere eigen aansprakelijkheid van Harmsma Notarissen voor onverhoopte tekortkomingen van deze ingeschakelde derden is uitgesloten. Harmsma Notarissen is steeds bevoegd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te aanvaarden.

4. Alle aanspraken van opdrachtgevers vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Harmsma Notarissen binnen één jaar nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert en in ieder geval vijf jaar na de datum van de laatste factuur.

5. De opdrachtgever vrijwaart Harmsma Notarissen tegen alle aanspraken van derden en de door Harmsma Notarissen in verband daarmee te maken kosten, waaronder begrepen redelijke kosten van juridische bijstand, welke aanspraken voortvloeien uit de door Harmsma Notarissen voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

6. Het door Harmsma Notarissen aan de opdrachtgever in rekening te brengen honorarium zal, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden berekend op basis van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met de door Harmsma Notarissen voor ieder van de aan Harmsma Notarissen verbonden medewerkers vast te stellen uurtarieven. Uurtarieven kunnen automatisch zonder voorafgaand bericht verhoogd worden als (i) een medewerker overgaat naar een hoger uurtarief als gevolg van langere werkervaring, zijn/haar deskundigheid of ervaring toeneemt of een nieuwe positie verwerft, of (ii) Harmsma Notarissen meent dat een algemene tariefsverhoging gerechtvaardigd is op basis van de marktomstandigheden.

7. Door Harmsma Notarissen ten behoeve van de opdrachtgever betaalde verschotten zullen separaat in rekening worden gebracht. Tevens zal een vast percentage van het berekende honorarium in rekening worden gebracht ter dekking van de algemene kantoorkosten.

8. Harmsma Notarissen kan in het kader van de uitvoering van opdrachten gelden van cliënten of van derden onder zich houden. Harmsma Notarissen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor tekortkomingen van de bank waar deze gelden zijn gestort.

9. Indien Harmsma Notarissen ten behoeve van de opdracht gelden op een kwaliteitsrekening onder zich houdt, wordt daarover uitsluitend aan degene voor wie die gelden worden bewaard een rente vergoed indien de bewaarperiode langer is dan vijf werkdagen. Op de te vergoeden rente worden kosten van beheer in mindering gebracht. Indien de betreffende bank een negatieve rente hanteert zal deze negatieve rente worden doorberekend aan cliënten, evenals kosten voor het berekenen van deze verschuldigde rente, e.e.a. berekend op basis van opslag middels een staffel.

10. Harmsma Notarissen factureert gewoonlijk maandelijks, maar kan ook frequenter of minder frequent factureren. De betalingstermijn is 14 dagen te rekenen vanaf de declaratiedatum. De betalingstermijn is een fatale termijn als bedoeld in artikel 6:83 sub a Burgerlijk Wetboek. Bij gebreke van tijdige betaling is Harmsma Notarissen p zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke rente bij de opdrachtgever in rekening te brengen. Tevens is Harmsma Notarissen gerechtigd haar dienstverlening op te schorten of te beëindigen indien de opdrachtgever een voorschotnota of declaratie niet tijdig voldoet. Bij opdrachten waarvoor een vast honorarium is overeengekomen, is Harmsma Notarissen gerechtigd tussentijds termijnfacturen in rekening te brengen. De afspraken hierover zullen vooraf met de opdrachtgever worden vastgelegd.

11. Indien de opdracht door of vanwege de opdrachtgever wordt beëindigd voordat Harmsma Notarissen de overeengekomen werkzaamheden heeft voltooid, is de opdrachtgever een financiële vergoeding verschuldigd op basis van de voor de betreffende opdracht gewerkte uren, vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven en verhoogd met de opslag ter dekking van de algemene kantoorkosten.

12. Harmsma Notarissen is te allen tijde gerechtigd een onmiddellijk te betalen voorschot te vragen voor verrichte of te verrichten werkzaamheden.

13. De opdrachtgever stemt ermee in dat Harmsma Notarissen bij communicatie gebruik maakt van al dan niet door derden aangeboden digitale communicatiemiddelen en diensten voor opslag van gegevens. Harmsma Notarissen is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van dergelijke diensten

14. Alle elektronische communicatie, waaronder e-mail, geldt als schriftelijk. De opdrachtgever erkent dat elektronische communicatie niet veilig is en kan worden onderschept, gemanipuleerd, geïnfecteerd of verkeerd (door)gestuurd, waaronder door virussen en spam filters.

15. Het dossier wordt gedurende de bewaartermijn van twintig jaren na afwikkeling van de zaak in het archief bewaard. Na het verstrijken van de toepasselijke bewaartermijnen kan Harmsma Notarissen besluiten om het dossier te vernietigen.

16. Harmsma Notarissen is als gevolg van geldende regelgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, onder meer verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. De cliënt bevestigt hiermee bekend te zijn en voorzover nodig zijn toestemming te geven.

17. De rechtsverhouding tussen de cliënt en Harmsma Notarissen wordt beheerst door het Nederlandse recht.

18. Tenzij een van de partijen bij de notariële dienstverlening ervoor kiest om de procedure bij de Geschillencommissie Notariaat te volgen, is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd van enig geschil tussen de opdrachtgever en Harmsma Notarissen kennis te nemen.

19. De algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en de Engelse taal gesteld; de Nederlandse tekst prevaleert in geval van verschil tussen de Engelse en de Nederlandse versie.

Klachten procedure Harmsma Notarissen

U bent ontevreden over de ons geboden dienstverlening. Advies is dit direct en open bespreken met de betreffende werknemer van ons kantoor. Zo kunt u samen zoeken naar een oplossing. Meestal lost dit al veel op. Als dit gesprek niet heeft geleid tot een oplossing dan kunt u zich richten tot mr. H.R. Harmsma. Indienen van uw klacht dient u zo spoedig mogelijk te doen. Dat kunt u telefonisch, schriftelijk of per email doen. U geeft daarbij aan waarover de klacht gaat. Binnen een week gaan we met u in gesprek over uw klacht.

Contactgegevens
Harmsma Notarissen
t.a.v. mr. H.R. Harmsma
Marconiweg 8
8501 XM JOURE

Mail
info@notarisjoure.nl

Het uitgangspunt is om in dit gesprek uw klacht bespreekbaar te maken en te komen tot een oplossing. Bent u daarna niet tevreden met de uitkomst, dan is er de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de klachtencommissie. de procedure voor het formeel kenbaar maken van uw klacht treft u aan op de website van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie (KNB).

Op de notariële dienstverlening van Harmsma Notarissen is de Klachten- en Geschillenregeling Notariaat van toepassing.

De klachtencommissie beoordeelt of uw klacht ontvankelijk is. U ontvangt daarover bericht en u wordt daarbij ingelicht over de verdere procedure. De klachtencommissie brengt ook het betrokken kantoor op de hoogte.

Een ieder die bij de behandeling van een klacht is betrokken is, is verplicht tot geheimhouding van de gegevens die bij de klachtafhandeling bekend worden. Een uitzondering op het gestelde geldt, als een wettelijk voorschrift Harmsma Notarissen tot bekendmaking verplicht.

– Einde –

Maart 2022